Voor de instanties

Welke ondersteuning bieden wij?

Varrari’s Huis biedt ondersteuning op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Wij bieden de cliënt een passend begeleidingstraject dat aansluit bij zijn of haar hulpvraag. Wij kunnen de cliënt ondersteunen bij:

 • het in herstel blijven na een verslaving
 • het leren omgaan met een verslaving en ’triggers’
 • het vinden van een passende woonvorm
 • hulp bij praktische zaken, zoals financiën en administratie
 • het onderhouden van het sociale netwerk
 • het leren omgaan met psychische problemen
 • hulp bij fysieke zelfzorg
 • het vinden van passende dagbesteding
 • het zoeken naar zingeving
 • het begeleiden naar zelfredzaamheid

Waarom een safehouse 'speciaal' voor jongeren?

Varrari’s Huis combineert haar jarenlange ervaring en kennis in de psychiatrische jeugdzorg, een grote portie ‘persoonlijke betrokkenheid en verbinding’ en ervaringsdeskundigheid met de methodes uit de verslavingsklinieken. Daaruit is een eigen en unieke en holistische aanpak ontwikkeld waarmee sinds 2017 een heel hoog percentage van ‘onze’ jongeren duurzaam in herstel van verslaving heeft kunnen blijven. Zij hebben hun gedragsproblemen onder controle gekregen en nemen inmiddels zelfstandig en met veel zelfvertrouwen volwaardig en actief deel in de maatschappij.

Dit zijn weliswaar trajecten van veelal één tot twee jaar, maar elke jongere die met deze investering duurzaam en zelfredzaam ‘uit de zorg’ kan komen is een op vele vlakken lonend rendement voor onze maatschappij.

Klik hier als u meer wilt weten over welke jongeren wij kunnen helpen.

Handreiking safehouses VNG

Safehouses voor verslaafden in herstel zijn in Nederland nog een betrekkelijk jonge maar wel heel effectieve vorm van zorg en begeleiding in herstel na een verslaving. Gemeenten krijgen weliswaar in toenemende mate aanvragen voor een safehouse, maar vaak ontbreekt het bij gemeenten nog aan voldoende kennis, handvaten en specifiek beleid om een dergelijke aanvraag te kunnen beoordelen. Sinds 2022 is vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een handreiking opgesteld die de gemeenten hiervoor kunnen gebruiken. Varrari’s Huis hanteert deze handreiking.

Er zijn verschillende redenen waarom het werken volgens de Handreiking Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voordelen biedt:

 • Uniformiteit: De Handreiking VNG biedt gemeenten een uniforme aanpak voor verschillende vraagstukken. Hierdoor wordt er binnen gemeenten en tussen gemeenten onderling op een vergelijkbare wijze gewerkt, wat de efficiëntie bevordert.
 • Expertise: De Handreiking VNG is ontwikkeld door experts op verschillende vakgebieden. Het werken volgens deze handreiking betekent dan ook dat de gemeente kan profiteren van deze expertise en hierdoor betere beslissingen kan nemen.
 • Efficiëntie: De Handreiking VNG biedt gemeenten handvatten om op een efficiënte wijze te werken. Dit betekent dat er minder tijd en geld hoeft te worden besteed aan het ontwikkelen van beleid en het oplossen van vraagstukken.
 • Duidelijkheid: Door te werken volgens de Handreiking VNG worden de procedures en werkwijzen binnen een gemeente duidelijk vastgelegd. Dit zorgt voor helderheid en transparantie, zowel binnen de organisatie als richting externe partijen.
 • Kwaliteit: De Handreiking VNG is gebaseerd op best practices en richtlijnen die zijn ontwikkeld door experts. Hierdoor is het werken volgens deze handreiking een garantie voor kwaliteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de gemeente zelf, maar ook voor de burgers en andere stakeholders.
 • Actualiteit: De Handreiking VNG wordt regelmatig geactualiseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Hierdoor blijft de handreiking relevant en kan de gemeente inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden.

Al met al biedt het werken volgens de Handreiking VNG dus diverse voordelen voor gemeenten. Het zorgt voor uniformiteit, expertise, efficiëntie, duidelijkheid, kwaliteit en actualiteit. Dit komt niet alleen ten goede aan de gemeente zelf, maar ook aan haar burgers en andere stakeholders.

De Handreiking Safehouses van de VNG kunt u hier downloaden.

Doorgroeitraject

Bij Varrari’s Huis werken wij met zogenaamde ‘doorgroei’ trajecten. Zo’n ‘doorgroei’ traject kan al beginnen met 24/7 beschermd wonen (i.h.k.v. Jeugdwet voor minderjarigen en/of WMO voor jongvolwassenen), waarbij een jongere alle basisvaardigheden aangeleerd krijgt (persoonlijke verzorging, financiële planning, koken, poetsen, ‘de was’ doen, etc.) en getraind wordt om zelfstandig een huishouden te voeren in combinatie met school/stage/werk/dagbesteding. Dit gebeurt in een woonvormsetting met maximaal 4 andere jongeren, die een ‘normale’ gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert, met veel warmte en oprechte betrokkenheid.

Als de jongere hierin voldoende zelfredzaam is geworden en meer verantwoordelijkheid kan en wil nemen, kan hij/zij binnen onze organisatie doorstromen naar een fase van meer zelfstandig wonen. Daarvoor hebben wij een tussenvorm in woonsetting waarbij de jongere nog eerst in ons wooncomplex met 7 andere cliënten (maar wel in een ‘eigen’ zelfstandige studio) onder intensieve begeleiding zijn zelfvertrouwen/zelfredzaamheid/zelfstandigheid verder kan ontwikkelen. In de laatste fase kan de jongere  doorstromen naar een eigen zelfstandig appartement met vraaggestuurde ambulante begeleiding.

Gedurende alle fases van een doorgroeitraject wordt de jongere begeleidt door dezelfde, al bekende begeleiders. Alle medewerkers zijn namelijk in de loop van de werkweek één of meerdere dagdelen op elke locatie aanwezig. Tijdens alle fases houdt de jongere zoveel als mogelijk/wenselijk dezelfde persoonlijk begeleider (mentor), waarvoor ook in elke fase wekelijks een aantal vaste begeleidingsmomenten worden gepland.

Safehouse


Vo
or alle locaties van Varrari’s Huis geldt een strikt “zero tolerance”beleid betreffende drugs en alcoholgebruik. In die zin zijn al onze locaties dus “safehouses”. Onze Safehouses zijn speciaal voor jongeren die, ná een behandeling in een gespecialiseerde kliniek nog een intensieve nazorgperiode nodig hebben om hun herstel vast te houden. De technieken die in dit safehouse bij de begeleiding van deze jongeren worden toegepast zijn specifiek daarop gericht en sluiten aan bij de hersteltechnieken die ze in de kliniek hebben geleerd.


Beschermd wonen


Deze woonvorm is voor jongeren die nog niet zelfstandig kúnnen wonen. Dit geldt voor minderjarigen maar kan ook voor een jongvolwassene zijn die op meerdere leefgebieden nog onvoldoende zelfredzaam is en ook op ongeplande momenten zorg/ondersteuning nodig heeft. Bij deze woonvorm is 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig op locatie. Meer info over deze locatie.

 

Begeleid zelfstandig wonen

 


Zodra/als cliënt voldoende basisvaardigheden beheerst (en meerderjarig is) kan hij/zij door-/instromen naar een eigen studio in een kleinschalig wooncomplex (max. 8 cliënten) waarbij ze ieder hun eigen huishouding voeren met intensieve en voornamelijk individuele, ambulante begeleiding op de aspecten waar (eventueel) specifiekere of gespecialiseerde ondersteuning/training nog nodig/wenselijk is. Bijvoorbeeld m.b.t. sociale/emotionele/psychische redzaamheid, werk/stage/school/dagbesteding, maken van dag/week/vrije-tijdsplanning en/of financiële planning. Meer info over deze locatie.


Ambulante begeleiding

 


In deze fase zal de ambulante begeleiding op basis van de persoonlijke ontwikkeling van een cliënt verder worden afgebouwd. Vanuit deze woonvorm kunnen cliënten zich dan ook al oriënteren naar een ‘eigen’ huis/appartement en de benodigde uitzet, meubels en financiële mogelijkheden om een ‘zachte landing’ te maken bij de overstap naar écht zelfstandig wonen. Meer info over deze locatie.